Język polski rozszerzony wymagania

Pobierz

Odbiór wypowiedzi i wykorzystanie zawartych w nich informacji.. Czytanie i słuchanie.. Interpretacja; Rozprawka; Wypracowania maturalne; Zadania maturalne z polskiegoFeb 9, 2022Jun 9, 2022 Kształcenie literackie i kulturowe.. 2400zł.. Kurs obejmuje w całości podstawę programową i pozwala w pełni powtórzyć materiał i przygotować się .Apr 23, 2021PODSTAWA PROGRAMOWA - JĘZYK POLSKI - LICEUM ZAKRES PODSTAWOWY ZAKRES ROZSZERZONY 2) korzysta ze słowników i leksy-ko nów, w tym słowników ety-mologicznych i sym boli; 3) tworzy przedmiotowe bazy da-nych za wie ra j ące informacje zdobywane w to ku nauki; 4) sporządza opis bibliografi cz-ny książki i ar ty kułu, zapisówZgodnie z ramowym planem nauczania na semestr przypada ok. 60 godzin lekcyjnych języka polskiego dla zakresu podstawowego oraz dodatkowe 30 godzin dla zakresu rozszerzonego.. Prezentowany rozkład materiału jest autorską propozycją realizacji materiału zawartego w podręczniku Ponad słowami w drugim semestrze klasy 3.Wymagania na maturę; Matura ustna.. Kształtowanie dojrzałości intelektualnej, emocjonalnej i moralnej uczniów.. Samokształcenie i docieranie do informacji.. Wymagania ogólne Wymagania szczegółowe I.. Czytanie ze zrozumieniem; Testy; Wypowiedź argumentacyjna.. Kształcenie literackie i kulturowe.. Rozumienie historii literatury i dziejów kultury jako procesu, a także dostrzeganie roli czynników wewnętrznych i zewnętrznych wpływających na ten proces..

Język polski - rozszerzony.

Strona do swojego funkcjonowania wykorzystuje pliki cookies.Dec 16, 2020May 10, 2022Mar 14, 2022Język polski - matura poziom rozszerzony.. Co było na egzaminie rozszerzonym z polskiego?3) przekazuje w języku obcym informacje sformułowane w języku polskim.. 3.Jun 10, 20223) język obcy nowożytny -poziom podstawowy (próg 30%) 4) wybrany przedmiot dodatkowy -poziom rozszerzony (bez progu) Egzaminy dodatkowe 1) Od 1 do 5 kolejnych przedmiotów dodatkowych na poziomie rozszerzonym albo -w przypadku języków obcych -rozszerzonym albo dwujęzycznym.. ⇑ Szczegółowe wymagania egzaminacyjne ⇑ III etap edukacyjny, poziom III.0 UwagaCele kształcenia - wymagania ogólne Kształcenie literackie i kulturowe.. Literatura przedmiotu; Motywy literackie; Prezentacje maturalne; Zadania egzaminacyjne; Matura pisemna.. Zdający dokonuje samooceny i wykorzystuje techniki samodzielnej pracy nad językiem (np. poprawianie błędów).. Arkusze.pl to strona, na której znajdziesz arkusze maturalne oraz egzaminacyjne, a także inne pomoce edukacyjne.. Kształtowanie dojrzałości intelektualnej, emocjonalnej i moralnej uczniów.. II.Mar 29, 2022Języ polski (poziom rozszerzony) Zestaw zadań dla uczniów bez dysfunkcji oraz uczniów z dysleksją rozwojową ( A1) Zestaw zadań dla uczniów z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera (A2) Zestaw zadań dla uczniów słabosłyszących ( A3) Zestaw zadań dla uczniów słabowidzących ( A4)May 10, 2022Apr 26, 2022May 11, 2022Poniżej aktualne wymagania z języka polskiego: Spis treści III etap edukacyjny I..

Świadomość językowa.

Analiza i interpretacja tekstów kultury.Zakres podstawowy i rozszerzony Cele kształcenia wymagania ogólne I.. Zdający: 1.1) odczytuje sens całego tekstu […]; 1.4) wskazuje charakterystyczne cechy stylu danego tekstu, rozpoznaje zastosowane w nim środki językowe i ich funkcje w tekście; 1.7) rozpoznaje w wypowiedzi ironię, objaśnia jejWYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA POLSKIEGO- poziom rozszerzony Zakres wymagań Wymagania podstawowe odpowiadają ocenom: dopuszczającej i dostatecznej Wymagania ponadpodstawowe odpowiadają ocenom: dobrej i bardzo dobrej Stopień niedostateczny dostaje uczeń, który nie spełnia wymagań podstawowych w stopniuzdający spełnia wymagania z języka polskiego na poziomie podstawowym i rozszerzonym, określone w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla szkoły ponadpodstawowej.. View all comments .Mar 26, 2021May 10, 2022• na poziomie podstawowym - poziomowi A2+ (B1 w zakresie rozumienia wypowiedzi) • na poziomie rozszerzonym - poziomowi B1+ (B2 w zakresie rozumienia wypowiedzi) • na poziomie dwujęzycznym - poziomowi B2+ (C1 w zakresie rozumienia wypowiedzi).. Wymagania ogólne i szczegółowe zawarte w podstawie programowej z języka polskiego zostały opisane w czterech obszarach: I. Arkusze CKE, pytania, odpowiedzi, zagadnienia..

... Matura próbna język polski 2001.

Maj 2022: matura: CKE: Matura język polski 2022: Matura 2008-2023: informatory: CKE: Informator maturalny język polski: Matura od 2023: .. Matura próbna język polski 2001: Podziel się tym arkuszem ze znajomymi: Facebook; Twitter 0 komentarzy .. Szanowni Maturzyści i Uczniowie wyższych klas szkół średnich zapraszamy do wzięcia udziału w Kursie przedmaturalnym z Języka polskiego na poziomie rozszerzonym.. 2) Osoby posiadające dyplom zawodowy lub dyplom potwierdzającyArkusz maturalny: polski rozszerzony Rok: 2022.. Rozumienie historii literatury i dziejów kultury jako procesu, a także dostrzeganie roli czynników wewnętrznych i zewnętrznych wpływających na ten proces.8 września, 2022 - 5:00 pm - 20 kwietnia, 2023 - 7:00 pm..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt