Rodzaje opisów literackich

Pobierz

Metoda i forma pracy .. Ich dokładniejszy opis i przykłady znajdują się poniżej.. Cele lekcji a) Wiadomości .. Epika # Wywodzi się z pradawnych mitów, baśni, legend.. Pierwsza z nich to tzw. "liryka bezpośrednia", a występuje wówczas, gdy podmiot zwraca się do odbiorcy, wypowiadając się zazwyczaj na swój temat, jak sama nazwa wskazuje, w sposób bezpośredni.Mitologia - treść i znaczenie greckiej religii oraz rodzaje obrzędowości; Literackie spotkania wrogów: Achilles - Hektor, Jacek Soplica - Gerwazy; Rodzaje powieści historycznej na podstawie utworów H. Sienkiewicza i B. Prusa.wszystkim: rodzaje literackie.. Te z kolei dzielą się na gatunki.. W obrębie każdego rodzaju literackiego znajdują się gatunki literackie.. Jest to klasyczny przykład liryki sytuacyjnej, pośredniej, opisowej.. Najważniejsze gatunki liryczne to fraszka, pieśń, hymn oraz tren.Nad wodą wielką i czystą.. Ze starożytnej Grecji pochodzi dzisiejszy podział na trzy rodzaje literackie - epikę, lirykę i dramat.. Liryka - poezja (np. fraszka, pieśń, tren).Gatunki liryczne: hymn, pieśń, psalm, tren, elegia, oda, sonet.. 4.trzech rodzajów literackich, obejmujący utwory prozatorskie i wierszowane, w których świat przedstawiony ma charakter fabularny; podmiot literacki występuje jako narrator, z którego opowieści wyłaniają się dzieje postaci, a narracja stanowi podstawową formę wypowiedzi.Podstawowa kategoria podziału utworów literackich ze względu na formę i treść..

Słowniki terminów literackich.

Dopiero w końcu utworu wspomni o sobie i użyje pierwszej osoby.Rodzaje i gatunki literackie Podstawą dla podziału całego zbioru dzieł literackich na rodzaje jest ich budowa.. Gatunki epickie:Grafika.. Utwo­ry li­rycz­ne spi­sa­ne są ję­zy­kiem po­etyc­kim, w któ­rym bar­dzo czę­sto wy­ko­rzy­sty­wa­ne są środ­ki wy­ra­zu ar­ty­stycz­ne­go.. W literaturze opis przedstawia składniki świata przedstawionego, tło zdarzeń, bohaterów, miejsce akcji.Rodzaje literackie: cechy charakterystyczne, przykłady gatunków Epika.. Zdarzenia te stanowią akcję.. Uczeń potrafi określić, czytając książkę, lekturę, utwór, jaki to rodzaj i gatunek literacki.. Poniżej znajdziecie najważniejsze informacje o każdym z nich, a także gatunki literackie (z przykładami), które powinniście znać.. Zapewne znana była rodzajowi ludzkiemu całe wieki zanim pojawiło się pismo.Epika.. Należy jednak odróżnić podróżnika od nomada - koczownika będącego częścią grupy ludzi niemających .W zależności od tego, w jaki sposób podmiot liryczny wypowiada swoje myśli, rozróżniamy dwa rodzaje liryki.. Fabuła jest tworzona z poszczególnych zdarzeń.. Filmy.. Epika - jest to najstarszy rodzaj literacki, który wywodzi się z historii przekazywanych ustnie przez pokolenia.. - epika - wypowiedź w postaci dialogów..

Uczeń zna rodzaje i gatunki literackie.

W obrębie każdego rodzaju literackiego znajdują się gatunki literackie.. Na jednym wątku oparty jest gatunek noweli.. Podział ten obrazuje trzy najogólniejsze typy tekstów literackich - narracyjną epikę, ekspresywną lirykę i przeznaczony na scenę dramat.oprócz przypisów bibliograficznych można stosować także przypisy dolne, wyjaśniające, zawierające komentarze do tekstu.. Nazwa tego rodzaju literackiego wywodzi się od nazwy instrumentu, przy akompaniamencie którego antyczny .Rodzaje literackie: liryka ( poezja, utwory,w których dominuje wyraz uczuć podmiotu mówiącego); epika ( utwory narracyjne); dramat ( utwory sceniczne)Zasadniczy podział literatury to podział na trzy rodzaje: epikę, lirykę i dramat.. Jeśli przypis wypada na końcu zdania, znak interpunkcyjny należy umieścić po przypisie, zaś w cytatach blokowych - przed przypisem.W pewnych przypadkach opis obejmuje cały utwór, np. w poemacie opisowym.. Epika Dzieła epickie posiadają fabułę, czyli ciąg zdarzeń powiązanych ze sobą.. Odbiorca staje się świadkiem opisu szwajcarskiego pejzażu, poeta zaś staje się - narratorem.. Epika - proza (np. powieść, opowiadanie, nowela).. Najbardziej podstawową cechą odróżniającą epikę od pozostałych rodzajów literackich jest występowanie postaci.. Liryka.. Z łaciny podróż nazywana jest peregrynacją, a z francuskiego - wojażem..

Pozostałe rodzaje literackie to epika i dramat.

sposób poruszania się; zachowanie i charakter; cechy osobowości; ewentualnie twój stosunek do osoby i relacje z nią; opis osoby zwykle pokrywa się z charakterystyką, więc możesz wspomóc się wytycznymi tej formy; opis zwierzęciaLi­ry­ka to je­den z trzech ro­dza­jów li­te­rac­kich.. Rozmiar czcionki w przypisach dolnych: 10 pkt., interlinia: 1 pkt.. Podróż to - zgodnie z definicją - przebywanie drogi do odległego miejsca lub przemierzanie rozległych terenów.. Stały rzędami opoki, I woda tonią przejrzystą.. Zaprezentowane wydarzenia mogą być autentyczne lub wymyślone.. Środki dydaktyczne .. Epika - rodzaj literacki, do którego należą wszystkie utwory pisane prozą (zapis ciągły), wypowiada się narrator, mogą wystąpić dialogi.. Opowiada o niej narrator.Motyw podróży w literaturze.. Wszelkie zatem opowiadania, nowele, powieści .e względu na przedmiot opisu opis przedmiotu przedstawienie przedmiotu (nazwa, przeznaczenie, lokalizacja) cechy przedmiotu - ważna jest umiejętność rozpoznawania i nazywania kształtu, wielkości, materiału, zapachu, faktury (szorstki, puszysty), dźwięku ocena (fakultatywna) opis wnętrza pełne - wymieniasz wszystkie elementy subiektywne (wybiórcze) - wymieniasz tylko elementy istotne dla Ciebie opis elementów natury relacje przestrzenne informacje o wyglądzie opis postaci .Gatunki liryczne: = elegia - fraszka - hymn - oda - pieśń - sonet - tren DRAMAT świat przedstawiony tworzą bohaterowie swoimi wypowiedziami i działaniami, głównym składnikiem tego świata jest akcja dialog jest obok monologu podstawową formą wypowiedzi w utworze dramatycznym, monolog jest dłuższą wypowiedzią jednej postaci, ograniczona rola podmiotu literackiego, bohaterowie wypowiadają się w sposób bezpośredni, brak pośrednika między autorem a odbiorcą.opis osoby: portret fizyczny (wzrost, budowa ciała, kształt twarzy, rysy, kolor włosów, oczy, nos, usta itd.).

Wyróżniamy trzy rodzaje literackie: liryka, epika, dramat.

W przypadku epiki są to bajka, baśń, legenda, romans rycerski, nowela, opowiadanie, powieść, przypowieść oraz powiastka filozoficzna.. Dzielą się na: - liryka - wypowiedź osobista.. Utwór jest zazwyczaj wielowątkowy.. W naszej kulturze wyróżnia się trzy i tylko trzy rodzaje literackie: epikę, lirykę i dramat.. Liryka: - hymn.Rodzaje i gatunki literackie 1.. W opisie poetyckim z kolei chodzi nie tyle o rzeczowe przedstawienie zjawisk, ile o wytworzenie atmosfery, nastroju, ukazanie emocji bohatera.. Epika prezentuje świat przedstawiony, w który wkraczamy za sprawą lektury.. W literaturze współczesnej często pojawia się opis subiektywny, prowadzony z perspektywy postaci.. W zamierzchłych czasach, kiedy pismo nie było upowszechnione, a większość ludzi nie potrafiła czytać, popularni byli wędrowcy, którzy odwiedzali kolejne miejscowości i opowiadali zgromadzonym ludziom .79% Gatunki i rodzaje literackie; 84% Rodzaje literackie; 83% Rodzaje i gatunki literackie; 85% Rodzaje i gatunki literackie; 85% Rodzaje literackiePojęcia te to przede wszystkim: rodzaje literackie (epika, liryka i dramat).. Odbiła twarze ich czarne.. Bohaterowie są opisywani przez narratora, który prezentuje historie kolejnych postaci.. b) Umiejętności .. Ten rodzaj opisu występuje w liryce.Zachowane są one w formie pisanej lub w przekazie ustnym.. Do li­ry­ki za­li­czyć mo­że­my dzie­ła o róż­nej te­ma­ty­ce - mi­ło­snej, fi­lo­zo­ficz­nej, eg­zy­sten­cjal­nej czy wspo­mnie­nio­wej.Gatunki rodzajów literackich.. Do epiki zaliczamy utwory, w których narrator, opisuje zdarzenia, świat, ludzi.. Tytuły: "Opowieść wigilijna", "Kamienie na szaniec", "Syzyfowe prace", "Lalka", "Kamizelka", " Latarnik ".. - dramat - wypowiedź w postaci opowieści narracyjnej..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt