Zadanie wykonaj na podstawie mapy na której przedstawiono rozkład rocznych sum opadów

Pobierz

‒ zamieszczono na stronie II barwnego materiału źródłowego.. Odszukaj zakole na mapie i podaj, w którym miejscu - oznaczonym na rysunku literami A i B - przeważa proces erozji bocznej, a w którym proces akumulacji rzecznej.. Na mapie literami A-C oznaczono trzy obszary o skrajnych sumach opadów atmosferycznych na tym kontynencie.. Pisz czytelnie.. Krótki okres wegetacyjny, duża liczba dni z przymrozkiem.Zadanie 13.2.. Zadanie 10.. Zadania - matura Próbna marzec 2008.. Zadanie 13.1.. Na mapie przedstawiono przestrzenny rozkład rocznych sum opadów atmosferycznych w Polsce.Zadania 1.‒7.. Na mapie literami A-C oznaczono trzy obszary o skrajnych sumach opadów atmosferycznych na tym kontynencie (strona I barwnego materiału źródłowego).Polecenie: Zadanie wykonaj na podstawie mapy, na której przedstawiono wielkości plonów i zbiorów buraków cukrowych w poszczególnych województwach w 2015 r. (strona IV barwnego materiału źródłowego).. Reforma 2019 - strona 89 Klasa I liceum Przedmiot Geografia Wybierz książkę Oblicza geografii 1.. (SP12) Na mapie przedstawiono rozkład średniej rocznej sumy opadów atmosferycznych (mm) w Polsce w latach .. Czynniki: 1.. Odpowiedzi zapisz w miejscu na to przeznaczonym przy każdym zadaniu.. (2 pkt) Mapa przedstawia rozkáad rocznych sum opadów atmosferycznych na Ziemi.. Opracowanie własne na podstawie: D. Martyn, Klimaty kuli ziemskiej, Warszawa 1985, s. 329. a) Na podsta wie map y opisz zmiany roczny ch sum opadó w atmosfe - ryczny ch wzdłuż południka 20 oE między ró wnikiem a północnym .3..

Zadanie wykonaj na podstawie mapy, na której przedstawiono rozkład rocznych...- Zadanie 2: Oblicza geografii 1.

(2 pkt) Na mapie przedstawiono strefy czasowe na Ziemi.. pwz: 69% Poziom wykonania zadania - im wyższy, tym zadanie było łatwiejsze dla zdających.. Romera S.A., 1993−1997 a) Wpisz w trzy puste kwadraty na mapie litery, którymi oznacza się układy niskiegoZadania 1.. Oddziaływanie zimnego prądu morskiego.. Na podstawie mapy monsunów nad Półwyspem Indyjskim i Oceanem Indyjskim oceń,MAJ ROK 2008 Za rozwiązanie wszystkich zadań można otrzymać łącznie 50 punktów Wypełnia zdający przed rozpoczęciem pracy PESEL ZDAJĄCEGO KOD ZDAJĄCEGO 2 Egzamin maturalny z geografii Poziom podstawowy Zadania od 1. do 9. wykonaj na podstawie załączonej barwnej mapy przedstawiającej fragment Mazurskiego Parku Krajobrazowego.Zadanie wykonaj na podstawie barwnej mapy, na której przedstawiono rozkład rocznych sum opadów atmosferyczych na Ziemi (strona III barwnego materiału źródłowego).. Poniżej wymieniono wybrane czynniki wpływające na wielkość produkcji roślinnej: A. Oddziaáywanie zimnego pr du morskiego.. - 8. wykonaj na podstawie za .. (0-1) Oceń, czy układ sieci transportu w rejonie Olkusza jest korzystny dla mieszkańców tego miasta lub jego rozwoju gospodarczego.Sep 18, 2021Zadanie 5.. Na mapie literami A—C oznaczono trzy obszary o skrajnych sumach opadów atmosferycznych na tym kontynencie (stlt)na I barwnego materiah-l iródlowego).Zadanie 92..

Zadanie wykonaj na podstawie mapy, na której przedstawiono rozklad rocznych sum opadów atmosferycznych w Ameryce Pohldniowej.

Największa wartość poziomicy wynosi 320 m n.p.m (mapa nie strasznie nie czytelna była u nas więc to zadanie nie będzie na szczęście liczone) Najmniejsza wartość poziomicy wynosi 400 m n.p.m. 2.. Zadanie wykonaj na podstawie barwnej mapy, na której przedstawiono rozkład rocznych sum opadów atmosferyczych na Ziemi (strona III barwnego materiału źródłowego).. Na mapie przedstawiono przestrzenny rozkład rocznych sum opadów atmosferycznych w Polsce.Zadanie 16.. Maturalne karty pracy zakres rozszerzony.. a) Uporządkuj miasta według rosnącej rocznej sumy opadów atmosferycznych.. rozwiąż, korzystając z barwnej mapy fragmentu Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej.. Oddziaływanie ciepłego prądu .Zadanie 11.. Na mapie literami A-C oznaczono trzy obszary o skrajnych sumach opadów atmosferycznych na tym kontynencie (strona I barwnego materiału źródłowego).Nov 27, 2020Zadanie 13.2.. Zadanie 13.1.. Rzeka nie zamarza w okresie zimowym.. 3.na tym morzu zaznacza siç oddzialywanie Pradu Norweskiego.. Samolot z Warszawy do Nowego Jorku wystartował o godz. 6.40 czasu strefowego.. Cytat: Proszę bardzo.. Na podstawie: Atlas geograficzny dla szkół ponadgimnazjalnych, Warszawa 2012.. (2 pkt) Na mapie synoptycznej przedstawiono rozkład ciśnienia atmosferycznego, fronty atmosferyczne i strefy opadów w Europie w wybranym dniu..

(0-2) Zadanie wykonaj na podstawie mapy, na której przedstawiono rozkład rocznych sum opadów atmosferycznych w Ameryce Południowej.

(0-2) Zadanie wykonaj na podstawie mapy, na której przedstawiono rozkład rocznych sum opadów atmosferycznych w Ameryce Południowej.. (1 pkt) Na rysunku przedstawiono zakole Dunajca u podnóża Macelowej Góry (804 m n.p.m.).. Przyporz dkuj ka *demu z obszarów oznaczonych na mapie literami A, B, C po jednym czynniku, maj cym najwi kszy wpáyw na wielko ü rocznej sumy opadów.. Oddziaáywanie ciepáego pr du morskiego.. Zaznacz literę, którą oznaczono opis ustroju rzeki przedstawionej na mapie.. (0-1) Wyjaśnij, dlaczego występują różnice w wielkości rocznych sum opadów atmosferycznych na obszarach oznaczonych na mapie literami A i B.Zadanie 13.2.. Czynniki: 1.. Na podstawie: Geografia fizyczna Polski, A. Richling, K. Ostaszewska (red.), Warszawa 2005.. (1pkt) W polu C4.. Sformułuj prawidłowość dotyczącą zależności wielkości rocznej sumy opadówZadanie wykonaj, korzystając z mapy, na której barwami zaznaczono dorzecze wybranej rzeki (strona I barwnego materiału źródłowego).. (0−1) Na mapie przedstawiono przestrzenny rozkład rocznych sum opadów atmosferycznych w Polsce.. (0-1) Wyjaśnij, dlaczego występująróżnice w wielkości rocznych sum opadów atmosferycznych na obszarach oznaczonych na mapie literami A i B. Strona 8 z 24Na mapie przedstawiono przestrzenny rozkład rocznych sum opadów atmosferycznychDo kolejnych obszarów (oznaczonych literami A-C) należy dopisać następujące czynniki (oznaczone cyframi 1-7)..

Nov 18, 2020Zadanie wykonaj na podstawie mapy, na której przedstawiono rozkład rocznych sum opadów atmosferycznych w Ameryce Południowej.

Zadanie 7.. Na podstawie: Atlas Rzeczypospolitej Polskiej, PPWK im.. (5 pkt) Na mapie przedstawiono rozkład średnich rocznych sum opadów at-mosferycznych (w mm) w Afryce.. Reforma 2019, Zeszyt ćwiczeń Strona 89 2 ZadanieZadanie 5.. Lot .. Podkreśl dwie przyczyny występowania niskich rocznych sum opadów atmosferycznych na zachodnim wybrze .Zadanie 9.. W jej zasilaniu największe znaczenie mają opady równomiernie rozłożone w ciągu roku.Suma opadów jest niższa na stokach dowietrznych niż na stokach zawietrznych E. zęsto zdarza się, że po jednej stronie masywu górskiego panuje słoneczna i ciepła pogoda, a po drugiej występują opady i jest znacznie zimniej.. W nawiasie w każdym przypadku dopisano.. Przyporządkuj każdemu z obszarów oznaczonych na mapie literami A, B, C po jednym czynniku, mającym największy wpływ na wielkość rocznej sumy opadów.. (2 pkt) Mapa przedstawia rozkład rocznych sum opadów atmosferycznych na Ziemi.. Barwną mapę szczegółową ‒ materiał źródłowy do zadań od 6. do 9.. Wskazane zadania wykonaj na podstawie barwnego materiału źródłowego..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt