Interpretacja wskaźnika płynności bieżącej

Pobierz

Dlatego też analizę uzupełnia się o wskaźnik szybkiej płynności.Interpretacja wskaźnika płynności przyspieszonej.. Jednak każda branża ma swoją specyfikę i należy to uwzględniać dokonując oceny.. Budowa wskaźnika current ratio Aktywa bieżące to takie, które firma .Nazwa wskaźnika Metoda wyliczenia (iloraz wartości) Interpretacja otrzymanej wartości / ocena wybranego aspektu działalności jednostki; Wskaźnik płynności bieżącej (current ratio) Aktywa obrotowe / Zobowiązania krótkoterminowe (bieżące) Informuje o zdolności do regulowania zobowiązań w oparciu o aktywa obrotowe.Witryna: Analiza-Prognoza Finansowa wykorzystuje pliki cookies (pol.. wskaźnik szybkości spłaty zobowiązań (drugiego stopnia) Wskaźnik szybkiej płynności w roku 2012 wyniósł 95,4% co oznacza, że płynne aktywa obrotowe pokrywają zobowiązania bieżące w 95,4%.INTERPRETACJA : Wskaźnik bieżącej płynności w roku …… wyniósł ………, co oznacza , że aktywa obrotowe pokrywają zobowiązania bieżące …….. , co oznacza , że aktywa obrotowe pokrywają zobowiązania bieżące …… raza/y .zobowiązań.. Sektory charakteryzujące się największą płynnością to:Wskaźnik szybkiej płynności finansowej jest uzupełnieniem wskaźnika Current Ratio.. Wskaźnik płynności szybkiej = aktywa bieżące - zapasy - czynne rozliczenia międzyokresowe Wskaźnik płynności podwyższonej, określany też mianem wskaźnika płynności szybkiej lub II stopnia..

Bezpieczny poziom wskaźnika wynosi: 1,5 2.

(ang. Cash Ratio) Wskaźnik ten pokazuje w jakim stopniu firma jest w stanie regulować bieżące zobowiązania finansowe aktywami o największej płynności, do których zalicza się środki pieniężne.. Oznacza to, że wartość bieżących aktywów powinna być około dwa razy większa niż bieżące zobowiązania.. Z doświadczenia gospodarki wynika, że środki pieniężne powinny stanowić co najmniej 16-20% .Ostatecznie płynność finansowa sprowadza się do relacji aktywów obrotowych lub ich wydzielonych składników w relacji do bieżących zobowiązań.. Korzystając ze stron internetowych witryny: Analiza-Prognoza Finansowa akceptujesz Regulamin Witryny oraz wyrażasz zgodę na wykorzystanie plików cookies w celu zapewnienia Ci wygody podczas przeglądania zawartości witryny.. Wskaźnika bieżącej płynności nie da się zastosować do branży finansowej ze względu na specyfikę rachunkowości spółek, które się do niej zaliczają.Wskaźnik bieżącej płynności finansowej, w skrócie Current Ratio jest to wskaźnik płynności krótkoterminowej firmy, mówiący o tym jakie są jej możliwości do spłacania bieżących zobowiązań.. Wskaźnik płynności szybkiej, QR (ang. quick ratio) określa, ile razy aktywa bieżące o wysokim stopniu płynności, będące w dyspozycji przedsiębiorstwa, pokrywają jego bieżące zobowiązania wobec osób trzecich..

Wskaźniki płynności Wskaźnik bieżącej płynności ...

Aby firma miała bieżącą płynność finansową, wartość bieżących aktywów powinna być dwa razy wyższa niż kwota bieżących pasywów.Zobacz wartości wskaźników spółek GPW » Płynność szybka.. Należy wyjaśnić, iż w przypadku omawianej miary określony został poziom optymalny, który sugeruje m.in jakie rezultaty wskazują na korzystną sytuację finansową jednostki.2.. Przy ocenie zmian wartości wskaźnika płynności bieżącej klasyczny, czyli płynności III stopnia, w czasie (w ciągu kilku okresów): spadek wskaźnika interpretujemy jako pogorszenie płynności finansowej (a wzrost odpowiednio - jako poprawę),Interpretacja wskaźnika płynności bieżącej.. Oznacza to, iż otrzymany wynik można porównać do zakresu, który obejmuje wyniki świadczące o dobrej kondycji jednostki w zakresie płynności finansowej.Zgodnie z tą regułą wartość wskaźnika powinna wynosić powyżej 1.. Różni się od tego drugiego tym, że od aktywów obrotowych odlicza się zapasy .. Wartość wskaźnika mniejsza niż 1,2 i większa niż 2W interpretacji tego wskaźnika funkcjonują analogiczne reguły, jak przy wskaźniku bieżącej płynności finansowej.. Interpretacja rezultatów, które przyjmuje wskaźnik płynności bieżącej jest ułatwiona ponieważ, przeprowadzono wiele badań na temat jego optymalnego poziomu..

Normą wartości wskaźnika płynności jest przedział 1,2-2,0.

Oznacza, że majątek obrotowy zaangażowany w firmie powinien .Current ratio jest jednym z najpopularniejszych wskaźników pozwalających ocenić poziom aktualnej płynności przedsiębiorstwa.. Wskaźnik current ratio określa stosunek poziomu aktywów bieżących do pasywów bieżących i można go stworzyć dzieląc jeden parametr (current assets) przez drugi (current liabilities).. W spółkach produkcyjnych optymalna wartość tego wskaźnika winna wynosić od 1,2 do 2 .Wskaźnik płynności bieżącej (CR, z ang.current ratio, zgodnie z terminologią GUS "wskaźnik płynności III stopnia") - stosunek aktywów bieżących (obrotowych) do pasywów bieżących (zobowiązań krótkoterminowych).Wskaźnik płynności bieżącej informuje o potencjalnej zdolności do spłaty bieżących zobowiązań za pomocą krótkoterminowych aktywów.1.. Wskaźnik bieżącej płynności jest wyrażany przez stopień równowagi, który występuje między wartością znajdującą się w bilansie składników aktywów obrotowych a wartością wykazywanych przez jednostkę krótkoterminowych pasywów.Wartości wskaźnika poniżej 0,5 należy interpretować jako utrata płynności finansowej, a powyżej 1,5 jako nadpłynność..

To ważne, by nie należy rezygnować z interpretacji wskaźnika w kontekście całej branży.

To znaczy, że dobrze jest utrzymywać jego bezpieczny poziom, lecz chwilowe odstępstwa od oczekiwanych poziomów nie grożą od razu katastrofą finansową.Interpretacja wskaźnika płynności bieżącej.. Podstawowym wskaźnikiem wykorzystywanym w analizie płynności przedsiębiorstwa jest wskaźnik bieżącej płynności finansowej.. Co to oznacza?. Pierwszy z prezentowanych wskaźników nosi nazwę wskaźnika płynności bieżącej, który informuje, ile razy aktywa obrotowe pokrywają zobowiązania bieżące.Najlepiej więc porównywać wskaźnik płynności bieżącej dla danej spółki do średniej dla całej branży.. Natomiast w roku ……… wskaźnik ten wyniósł …….. Za minimum bezpieczeństwa finansowego przyjmuje się 1,2.. Wartość wskaźnika otrzymujemy poprzez podzielenie aktualnej wartości aktywów obrotowych przez zobowiązania krótkoterminowe.Wskaźnik bieżącej płynności finansowej informuje o posiadanej przez przedsiębiorstwo zdolności do terminowego regulowania zobowiązań krótkoterminowych opierając się na aktywach bieżących.. Przedstawia on bowiem ogólny obraz zdolności regulowania bieżących (krótkoterminowych) zobowiązań podmiotu gospodarczego poprzez upłynnienie posiadanych aktywów obrotowych (zapasów, należności krótkoterminowych, inwestycji krótkoterminowych).Wartość wskaźnika poniżej 1 zawsze interpretujemy jako utratę płynności finansowej.. Ograniczenia w zastosowaniu.. Wskaźnik płynności szybkiej (ang. quick ratio) jest to wskaźnik, który stanowi uzupełnienie dla wspomnianego wskaźnika płynności bieżącej.. Obliczamy go podobnie jak wskaźnik płynności bieżącej, z tym że wartość aktywów bieżących korygujemy o zapasy i o czynne .Stąd ich interpretacja może być trudna.. Wartość wskaźnika otrzymujemy poprzez podzielenie aktualnej wartości aktywów obrotowych pomniejszonych o zapasy i krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe przez zobowiązania krótkoterminowe.W przypadku wskaźnika płynności bieżącej ujmuje się aktywa obrotowe, czyli teoretycznie łatwiejsze do upłynnienia aktywa obrotowe, w relacji do ogółu zobowiązań bieżących.Wadą wskaźnika bieżącej płynności jest fakt, iż w aktywach obrotowych znajdują się zapasy oraz rozliczenia międzyokresowe, które jako że są stosunkowo mało płynne, słabo zabezpieczają płynność finansową przedsiębiorstwa.. Dowiedz się więcej na temat polityki cookies …Wskaźnik płynności szybkiej, QR (ang. quick ratio) określa, ile razy aktywa bieżące o wysokim stopniu płynności, będące w dyspozycji przedsiębiorstwa, pokrywają jego bieżące zobowiązania wobec osób trzecich.Wskaźnik ten jest wobec wskaźnika CR skorygowany o najmniej płynne aktywa obrotowe, tj. zapasy i rozliczenia międzyokresowe czynne.Wskaźnik natychmiastowej płynności = Środki pieniężne / zobowiązania krótkoterminowe.. Wskaźnik ten jest wobec wskaźnika CR skorygowany o najmniej płynne aktywa obrotowe, tj. zapasy i .Jeśli wartość wskaźnika dla danej spółki odbiega znacznie na niekorzyść od wartości osiąganych przez inne firmy z branży, wówczas lepiej zrezygnować z zakupu jej akcji.. Mówi on jakie są możliwości spłacania bieżących zobowiązań najbardziej płynnymi aktywami spółki..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt