Jaka funkcja jezyka dominuje w ostatnim akapicie tekstu

Pobierz

O, Boże!Jaką funkcję w tekście pełnią rzeczowniki prosze szybko 2011-09-26 16:03:46 W podanym tekście wskaż imiesłowy przysłówkowe.. Rozwiąż .2 Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Poznaniu Materiał ćwiczeniowy z języka polskiego Poziom podstawowy Część I - rozumienie czytanego tekstu Przeczytaj uwaŜnie tekst, a następnie rozwiąŜ zadania umieszczone pod nim.. C. Impresywna.. A. impresywna (poprawna odpowiedź) B. informatywna C. ekspresywna D. fatycznaMatura 2014: Odpowiedzi z języka polskiego.. Przypominamy, że odpowiedzi te mogą si.W akapicie 4. autorka artykułu polemizuje z twierdzeniem, że rozmowa jest wyłącznie przekazywaniem sobie informacji.. B. Impresywna.. Zachęcamy i do lektury, i do owocnego rozwiązywania.13.. Rozpoznać terminy charakterystyczne dlaCzęść I - rozumienie pisanego tekstu Przeczytaj uważnie tekst, a następnie wykonaj zadania umieszczone pod nim.. Funkcja komunikatywna (przedstawieniowa) - nadawca i odbiorca porozumiewają się między sobą za pomocą wyrazów, zdań czy tekstu.Jaka funkcja językowa dominuje w ostatnim akapicie tekstu?. Wskaż ich.. Funkcje te można podzielić na dwie grupy: komunikacyjne i pozakomunikacyjne.. Występuje w rozmowach potocznych lub rozmowach przez telefon.. C. zapoznania czytelnika z opowieścią o słoju i kamieniu.4.. Biblia - dokument i opowieść wprowadzenie do lekcji 6..

Określ, jaka funkcja językowa dominuje w tekście.

A. Informatywna.. (0-1) zaznacz poprawne dokończenie zdania i właściwe uzasadnienie.. To pierwszy egzamin do którego przystąpią maturzyści.. Wydaje nam się, że nie jesteśmy właściwie .Wyjaśnij, na czym polega sprzeczność w 6. akapicie tekstu.. D. Informatywna.. Funkcja fatyczna - dominuje w tekstach służących do nawiązania kontaktu, podtrzynamia go, czy też do zasygnalizowania jego zakończenia.. 2012-03-25 16:52:43W tekście Jana Miodka dominują funkcje: A. informatywna i ekspresywna B. informatywna i impresywna C. ekspresywna i impresywna D. informatywna i stanowiąca Zadanie 2.6.. Tak mi dopomóż Panie Boże Wszechmogący, w Trójcy jedyny i wszyscy święci.. Funkcje języka mają ścisły związek z elementami aktu komunikacji.. Autorka przekształciła w tytule frazeologizm sprawy sercowe - podaj .11. aznacz poprawną odpowiedź i uzasadnij z swój wybór.. Uzasadnienie: _____ zadanie 1.4.. Wyjaśnij, jaką funkcję pełniła ta góra w mitologii greckiej.. Biblia - dokument i opo .Przywołanie kontekstu historycznego w ostatnim akapicie tekstu służy .. Określ, jaką funkcję pełni w tekście Bohdana Dziemidoka ..

c) Siad płaski!Która funkcja języka dominuje w 4. akapicie?

Funkcje komunikacyjne rozważane są, gdy wypowiedziom towarzyszą rozmaite intencje .W przypadku zadań, w których przytoczony tekst jest fragmentem lektury obowiązkowej (oznaczonej w podstawie programowej gwiazdką), w wypowiedzi należy zwykle odwołać się do całości tego utworu oraz innego utworu.. Odpowiadaj na podstawie tekstu i własnymi słowami - chyba Ŝe w zadaniu polecono inaczej.dominującą w tekście • pisze streszczenie tekstu • określa funkcje zastoso-wanych środków języ-kowych • uzasadnia, jaka funkcja ję-zyka dominuje w tekście • pisze streszczenie, uwzględniając cel tekstu i główną myśl kolejnych akapitów 8.. (1 pkt) Autorka napisała artykuł w celu A. poinformowania o typach osobowości.. Spośród zacytowanych poniżej zdań wybierz te dwa, dla których charakterystyczne są podane funkcje tekstu.. Wskaż, która z funkcji języka dominuje W przytoczonych niżej wypowiedziach: c) Ja, Piotr, biorę sobie ciebie, Mario, za żonę i ślubuję ci miłość, wierność i uczciwość małżeńską oraz że cię nie opuszczę aż do śmierci.. Odpowiedz, co jest ta obroną według autorki.. Przyszedłem.. A: Dziękuję.. W ostatnim fragmencie tekstu pada nazwa Olimp.. A tworzywem językowym wada nasz autor z mistrzostwem i talentem wyjł ątkowym.Na podstawie tekstu z "Polityki" [nr 7 (3046), 10-16.02.2016) odpowiedz na pytania: Matura z Operonem - polski: zadanie 1.1..

(0-1) Rozpoznaj, jaka funkcja językowa dominuje w trzech ostatnich akapitach tekstu.

B: Zaraz ci coś dam.. Z tego powodu wyróżniamy funkcje: I.. Prawidłowe rozwiązanie: Funkcja informacyjna; Uzasadnienie wraz z przykładem: - nazwiska badaczy, naukowców i kolekcjonerów np. Rothschild, Bryan, Palmer, Myers,W akapicie 5. autor wymienia dwóch twórców dramatycznych późniejszych epok.. W jego skład wchodzą: komunikat językowy, nadawca, odbiorca, kontakt, kod, kontekst.. Funkcje komunikacyjne.. Funkcja poetycka - jej celem jest zachwycić, zaskoczyć lub rozśmieszyć odbiorcę.. Zażyj to natychmiast.. - Utrwalanie języków za pomocą alfabetu zmienia je, deformuje MATURA 2017 POLSKI PODSTAWOWY PYTANIA, ODPOWIEDZI:ZAJĘCIA 22 PAŹDZIERNIKA 1.. Wskazują na to przykładowe cechy języka cytowanego fragmentu:wtrącenia w Odpowiedź na zadanie z Nowe ZROZUMIEĆ TEKST zrozumieć człowieka 2.1 Zakres podstawowy i rozszerzony.. Nazwij ich typy i określ , jaką funkcję pełnią w zdaniach..

W akapicie 7. mowa jest o obronie przed złem.

Odtworzyć informacje sformułowane w tekście wprost B PP 14.. Wpisz do tabeli odpowiednie numery zdań.. Poprawne odpowiedzi w zadaniach zamkniętych zaznacz kółkiem lub .Zaznacz funkcję, jaką w tekście pełni jego pierwsze zdanie.. "Artykuł z dziedziny: nauki o języku.. Ale mnie boli głowa!. - ludzka solidarność.. Odtworzyć informacje sformułowane wprost B P 17.. Wskaż, która z funkcji języka dominuje w przytoczonych niżej wypowiedziach: a) A: Och!. Objaśnić przesłanie utworu C PP 18.. W tekście dominują opinie.. Nadawca tekstu o niczym nie informuje, ani do niczego nie nakłania.. Sformułowanie z tekstu Funkcja w tekście 1.Materiał pomocniczy do doskonalenia nauczycieli w zakresie diagnozowania, oceniania i egzaminowania 3 Język polski - grudzień 2005 r. w sierpniu przede wszystkim batalia o język, o nasz polski język, o przywrócenie mu godności i społecznego szacunku.. np.: "Cześć", "Do zobaczenia", "Halo!. Tylko dobrze popij wodą.. Chyba tego nie wytrzymam!. Na podstawie ilustracji oceń, jakie mogła robić wrażenie na widzach siedzących w pobliskich teatrach.1.. Z funkcją tą spotykamy się w przemówieniach, prozie czy też lirycznej, w różnego typu żartach, przysłowiach itp.9.. Po gimnazjumMatura 2017 z języka polskiego odbędzie się 4 maja.. Poniżej prezentujemy przykładowe odpowiedzi z matury 2014 z języka polskiego.. A. hipoteza B. porównanie C. teza D. analogia Zadanie 2.. Przetworzyć informacje B PP 16.. (1 pkt) W akapicie 2. pojawia się wyrażenie "pytanie otwarte".. B. przekonania czytelnika , że należy umiejętnie gospodarować czasem.. Odpowiadaj tylko na podstawie tekstu i tylko własnymi słowami, chyba że w zadaniu polecono inaczej.. Podaj jego znaczenie.Jaką rolę w języku polskim pełnią zdrobnienia.. Wtedy szybciej poskutkuje.. Zadanie 14.. Tekst o funkcji poetyckiej pełen jest porównań, przenośni itp.. Każdy tekst realizuje zwykle kilka funkcji, z których jedna najczęściej jest dominująca.. To ostatni moment na powtórkę przed maturą 2017 z języka polskiego.. Znakomity artykuł Wojciecha Orlińskiego o przysłowiowych pięciu minutach stanowi punkt odniesienia do maturalnego testu.. Udzielaj tylu odpowiedzi, o ile jesteś proszona/y.. Wskazać w zdaniu żądaną część mowy oraz zastąpić ją tak, by nie zmienić sensu wypowiedzi C P 15.. Ale rok temu miałem badania okresowe, na szczęście ostatnie w życiu, do emerytury zostały mi cztery lata, więc mam spokój..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt